Měření zrychlení

Konkrétní fyzikální aplikace Přenosu dat do počítače.

Praktické uspořádání experimentů umožňuje použití dvou microbitů. Jeden provádí samotný sběr dat, odesílá je rádiovou komunikací na druhý a ten po sériové lince do počítače.

vysílač – zdroj dat
přijímač – data předává do pc

V případě odesílání více hodnot po sobě, jak je uvedeno na příkladě, je nutné mezi příkazy vložit krátkou pauzu (např. 10ms). Funkčnost obou microbitů lze zviditelnit blikáním diody.

Akcelerometr

Akcelerometr microbitu měří zrychlení ve třech osách x, y, z a vrací hodnoty −1023 až +1023, které odpovídají rozsahu −g až +g. Leží-li microbit displejem vzhůru, je x=0, y=0, z=−1023, protože v ose z působí tíhové zrychlení o velikosti g směrem dolů. Rozsah je možné změnit na 2g, 4g a 8g. Akcelerometr může odesílat i celkovou velikost zrychlení (strength).

Vhodné experimenty pro zpracování dat 

  • naklánění a zrychlování (projeví se stejně?)
  • kmitání na pružině (stačí zaznamenávat hodnoty v jednom směru)
  • pohyb po kružnici (ve dvou směrech, krásně je vidět souvislost s kmitáním)
  • volný pád, vrhy (ve vhodném obalu)

Populární příspěvky z tohoto blogu

Jak začít?

Co je BBC micro:bit?

Úvod ve škole i v kroužku

Začínáme v MakeCode

Příklady pro začátečníky

Projekty s PINy

Micro:bit na prvním stupni

V čem programovat micro:bit?

Semafor a RGB dioda

Základ programování a proč pracovní listy